Wedstrijdreglement

Artikel 1 : de Organisator

De vennootschap Mondelez Belgium Services BV, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer BE 0821.675.122 organiseert een wedstrijd “De echte koeien van Milka Stemactie” hierna te noemen ‘Wedstrijd’.

Artikel 2 : Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 27/01/2020 (00u01) tot 31/03/2020 (23u59) .

Artikel 3 : Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de wedstrijd) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en / of het management van de wedstrijd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke wedstrijd te annuleren, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en / of als de Organisator naar eigen goeddunken vanmening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijkof ter kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of eniggedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en / of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. DeOrganisator kan een klacht indienen en / of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement.Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

Deelname aan deze wedstrijd gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

Artikel 4 : Prijzen

4.1: Omschrijving van de prijzen

Te winnen gedurende de volledige duur van de wedstrijd: 1 van de 111 prijzen. De prijzen bestaan uit:

1 x een reis naar de Alpen twv 2,500 euro totaal voor maximaal 4 personen(afhankelijk van de gekozen datum in 2020, in overleg met de winnaar: incl. Vervoer per trein naar Oostenrijk, minimaal 2 overnachtingen in minimaal een 3-sterren hotel incl. Ontbijt. Activiteiten: bezoek aan de Milka – shop & museum in Bludenz, verder nader te bepalen met de winnaar aan de hand van deinteresses waarbij de totale reiswaarde zoals aangegeven hierboven niet wordt overschreden).

Omvat niet:
De maaltijden en dranken excl. forfait, huur van een auto, annuleringsverzekering, repatriëringsverzekering, vaccins, dranken/bar, persoonlijke uitgaven, fooien en vervoer vanaf de woonplaats van de winnaar naar het treinstation en de terugkeer van het treinstation naar de woonplaats van de winnaar. De transfers.

Te voorzien: identiteitskaart of paspoort

10 x Milka-chocolade pakket twv. 25 euro totaal

100 x Milka – mokken set van 3 stuks t.w.v. 9,99 euro totaal

De prijzen hebben verschillende waarden, met een maximum van € 2,500 incl. BTW.

4.2: Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogenniet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.

Artikel 5 : Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 : Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen:

  • Ga naar de website www.milka.be (of wordt doorverwezen vanuit Sociale Media naar de actiepagina) ;
  • Klik op “STEMFORMULIER” ;
  • Breng een stem uit op 1 van de 4 koeien die de deelnemer als favoriet beschouwt
  • Als men kans wil maken op het winnen van de prijs moet hij/zij zijn naam en e-mail invullen en de keuze bevestigen, plus de schiftingsvraag invullen, inclusief de actievoorwaarden accepteren.

5.2: Bepaling van de winnaars:

De winnaars worden bepaald en geselecteerd door een externe partij waarbij deelnemers op basis van hun stem op de koe met uiteindelijk (op 31/3) de meeste stemmen, kans maken. Deelnemers die voor de populairste koe na afloopvan de wedstrijd hebben gestemd maken kans op 1 van de 111 prijzen. De schiftingsvraag bepaalt wie de uiteindelijke winnaars zijn:

  • Degene met het getal het dichtst bij de uiteindelijke stemmen op de winnende koe, wintde hoofdprijs (reis naar de Alpen zoals bepaald in 4.1);
  • De volgende 110 deelnemers die -in aflopende volgorde- een getal opgegevenhebben dat het uiteindelijk aantal stemmen op de winnende koe het dichtste benaderd, winnen het restant van de prijzen, aflopend in waarde (hoe dichter bij het uiteindelijke aantal stemmen op de winnende koe, hoe hoger de waarde v/d prijzenset)

De wedstrijdresultaten zullen worden bekendgemaakt in de maand mei 2020. De winnaars ontvangen hun prijs ongeveer en uiterlijk 12 weken na de datum van bekendmaking van de resultaten.De winnaars zullen worden gecontacteerd en geïnformeerd via e-mail, en de prijzen ontvangen per post op het adres dat na emailconversatie werd verstrekt.

Indien er niet in de maand Mei 2020 contact gelegd kan worden via e-mail vervaltde prijs.

De wedstrijd is beperkt tot één deelname en één prijs per gezin (dezelfde naam, hetzelfde postadres, de naam van het gezin die overeenkomt met het postadres).

De winnaar kiest zijn domicilie adres als adres dat hij heeft aangegeven en bevestigd.

Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

Artikel 6 : Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.Er zal niet geantwoord worden op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemenevoorwaarden van de wedstrijd.

Het reglement is beschikbaar op www.milka.be tijdens de duur van de wedstrijd.

Dit reglement kan ook worden verkregen tot 31/05/2020 op eenvoudig schriftelijkverzoek aan: Mondelez Belgium BVBA – Consumentendienst, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.
Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de wedstrijd is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot het internet of de postdiensten, die door dedeelnemer zelf worden gedragen.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de organiserende onderneming is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd.

Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijkevirussen die op internet circuleren.

8.2

Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de wedstrijd.

8.3

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door dedeelnemers.

8.4

Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5

Winnaars worden gecontacteerd via e-mail. De winnaar heeft dan 2 maanden vanaf de ontvangst van de e-mail waarin hij op de hoogte gebracht wordt van zijn winst, de tijd om per email de aanvaarding van de prijs te melden. Zij zullen hun prijzen ontvangen op het postadres dat vermeld werd in email conversaties ongeveer 4 weken vanaf de datum van formele aanvaarding van de prijzen door de winnaars.

In het geval dat de Organisator de winnaar niet kan bereiken, noch per e-mail na 2 pogingen (berichten achterlaten op de mailbox, waarbij de winnaar zijn prijs niet heeft opgeëist binnen 2 maanden na de datum van de e-mail waarin hij/zij op de hoogte gebracht werd van zijn winst, zal hij/zij worden beschouwd als degene die zijn prijs puur en eenvoudig heeft verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar of worden gebruikt in een volgende actie.

8.6

In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijsteruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

8.7

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Twitter/Instagram of andere social media kanalen. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Twitter/Instagram en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

Artikel 9: Contactname

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de Wedstrijd toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal alsongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de wedstrijd mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en / of gebruiker. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraudeheeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en / of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzentoe te kennen aan fraudeurs en / of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 13: Machtiging om de namen, adressen enafbeeldingen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam, het adres en de foto vande winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving (België).

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de de rechtbank van Antwerpen exclusief bevoegd van ).

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de wedstrijd deel te nemen en om contact met u op te nemen als u een prijs hebt gewonnen. De informatie die wij over u verzamelen, wordt enkel verzameld met als doel de winnaar(s) te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de wedstrijd (termijn van de wedstrijd zoals gedefinieerd onder artikel 2 + periode waarbinnen de winnaar(s) en de prijzen toegewezen worden) en daarna direct worden vernietigd door het externe agentschap en wordt niet met anderen gedeeld dan het externe agentschap, Mondelez en de winnaar zelf. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan,is te vinden in onze
Privacyverklaring